Xi’an Beilin Pharmaceutical Co., Ltd

Tel: 86-29-82418963 Post Code: 710048 Fax: 86-29-83256092
Address:No. 75, Longqubu, St. Dongguan, Xi’an, Shaanxi Province, P.R.China

Fill in your contact information

Address:No. 75, Longqubu, St. Dongguan, Xi’an, Shaanxi Province, P.R.China
Tel:86-29-82418963  Post Code:710048  Fax:86-29-83256092